За Нас

Кои сме ние

Македонската мрежа на евалуатори е национална волонтерска организација.

Оваа мрежа работи активно на тоа да стане партнер во националниот систем за евалуација на #SDGs.

Во овој период го спроведуваме проектот „Подобрување на евалуацијата на Целите за одржлив развој “, со поддршка од EvalPartners кој што ја поддржува мрежата токму во јакнење на нејзините капацитети за вклучување на нејзините членови активно во процесите за мониторинг и евалуација на #SDGs.