Skip to content

Новости

Извештај од спроведена обука за мониторинг и евалуација

Македонската мрежа на евалуатори -ММЕ (www.men.mk) е единствена професионална асоцијација на евалуатори, член на Мрежата на евалуатори на Западен Балкан- WBEN ( www.sdeval.si) која е регионална организација и активно учествува во работата на ЕvalPartners – IOCE (EvalPartners – IOCE), меѓународна организација на професионални евалуатори. ММЕ… Read More »Извештај од спроведена обука за мониторинг и евалуација

Покана за учество на обука за мониторинг и евалуација

Македонската мрежа на евалуатори -ММЕ (www.men.mk) е единствена професионална асоцијација на евалуатори, член на Мрежата на евалуатори на Западен Балкан- WBEN ( www.sdeval.si) која е регионална организација и активно учествува во работата на ЕvalPartners – IOCE (EvalPartners – IOCE), меѓународна организација на професионални евалуатори. ММЕ… Read More »Покана за учество на обука за мониторинг и евалуација

Извештај од мапирањето и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој

Македонската мрежа на евалуатори (МЕН) направи мапирање и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој, како дел од Проектот „Подобрување на евалуацијата на целите за одржлив развој “ поддржан од ЕvalPartners. Заклучоците од… Read More »Извештај од мапирањето и идентификација на улогите и одговорностите на засегнатите страни во процесот на следење и евалуација на целите за одржлив развој