4th Regional Conference of Evaluators in the Balkans region “Reflecting the practice of evaluation”

This year it will be taking place on Wednesday, 24 th of November 2021, in Skopje, North Macedonia. Due to Covid-19 situation and the uncertainties to travel, the conference will be organized online, using ZOOM Platform

JOIN US ON: https://us02web.zoom.us/j/89792444605?pwd=Ym1tbDVkUVgxa0VQVFBZcFFUN3VrZz09

Invitation

Aplication

Agenda

Editing Board

Organisation committee

Што е евалуација

Евалуацијата е процес кој помога во подобрувањето на општеството. Преку влијание на оние кои ги носат политиките, другите клучни засегнати страни, и јавното мислење, евалуацијата може да придонесе кон: развој на политики, програми и процеси кои се базирани на докази и водат кон ефективни и правични резултати, и кон подобрување на животот на луѓето со обезбедување на одржлив развој.

Повеќе

Критичка анализа

Евалуација е критичка анализа на постигнувањата и резултатите на еден проект, програма, политика или институција.

Проценка

Евалуација е проценка, изведена на систематичен и објективен начин, на активност, проект, програм, стратегија, политика, тема, сектор или поле на дејност.

Веродостојност

Евалуацијата обезбедува веродостојни, корисни, информации, засновани врз докази, кои овозможуваат навремено вклучување на наодите, препораките и научените лекции, во процесот на носење на одлуки.

Подобрување на евалуацијата на Целите за одржлив развој

Македонската мрежа на евалуатори (МЕН), со поддршка од EvalPartners го спроведува проектот „Подобрување на евалуацијата на Целите за одржлив развој “.

Дознај Повеќе
This web site is developed with the support of