Skip to content

Што е евалуација

Евалуацијата е процес кој помога во подобрувањето на општеството. Преку влијание на оние кои ги носат политиките, другите клучни засегнати страни, и јавното мислење, евалуацијата може да придонесе кон: развој на политики, програми и процеси кои се базирани на докази и водат кон ефективни и правични резултати, и кон подобрување на животот на луѓето со обезбедување на одржлив развој.

Критичка анализа

Евалуација е критичка анализа на постигнувањата и резултатите на еден проект, програма, политика или институција.

Проценка

Евалуација е проценка, изведена на систематичен и објективен начин, на активност, проект, програм, стратегија, политика, тема, сектор или поле на дејност.

Веродостојност

Евалуацијата обезбедува веродостојни, корисни, информации, засновани врз докази, кои овозможуваат навремено вклучување на наодите, препораките и научените лекции, во процесот на носење на одлуки.

Подобрување на евалуацијата на Целите за одржлив развој

Македонската мрежа на евалуатори (МЕН), со поддршка од EvalPartners го спроведува проектот „Подобрување на евалуацијата на Целите за одржлив развој “.

Дознај Повеќе
This web site is developed with the support of